English   |   Kontakt
 
 
 
Nisma per permiresimin ne ligjin e sistemit te menaxhimit te integruar te mbetjeve
Konfindustria ka marr nismen per nje shtese permiresuese ne ligjin e sistemit te menaxhimit te integruar te mbetjeve. Propozimi synon te siguroje njekohesisht:- shpetimin nga falimentimi te industrise ricikluese,- kufizimin e importit te mbetjeve/lende e pare te listes se "gjelber" dhe - shtimin e mundesive dhe interesit per perpunimin e mbetjeve vendore.
Konfindustria sqaron, se propozimi i paraqitur ne Kuvendin e Shqiperise parashikon, qe te kete kuota vjetore te mirepercaktuara me vendim te Keshillit te Ministrave per importin e mbetjeve/lende e pare per cdo produkt ne vecanti. Kuota e lejuar e importit per cdo produkt eshte kerkuar te jete jo me shume se 40% e sasise se pergjithshme te mbetjeve perkatese vjetore te prodhuara ne vend.
Konfindustria vlereson, se permiresimi i mesiperm krijon mundesite, qe industrite te punojne me rrreth 60-70% te kapacitetit te shfrytezimit dhe njekohesisht te jene te interesuara per shtimin e perpunimit te mbetjeve vendore. Industrite e riciklimit sot perpunojne 20-30% te sasise se pergjithshme te mbetjeve vendore. Zbatimi i sistemit te integruar te menaxhimit do te rrisi sasine lendes se pare te prodhuar ne vend dhe si rrjedhim kuotat e lejuara te importit do te ulen.
Konfindustria ka mbeshtetur ne parim ligjin, qe lejon importin e mbetjeve te para te listes se "gjelber", duke e konsideruar si nje mase te vonuar ne kohe dhe si zgjidhje te detyruar per te shpetuar industrine e riciklimit nga mbyllja, qe do te rendonte edhe me tej standartet mjedisore edhe keshtu mjaft te ulta ne vend.
 
 

Nisma

+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]
+ Data 2022-05-25
Konfindustria (www.konfindustria.al) in cooperation with the National Environment Agency and the National Agency of Natural Resources will organize the first International Expo Forum " Albanian Oil & Gas Industry versus Environmental Standards. Challenges
[Me shume]

Njoftime

+ Data 2021-05-22
http://arka.com.al/ Creating unique and sustainable spaces for extraordinary life experience
+ Data 2021-02-04
PËRSE SHQIPËRIA DUHET TË HEQË DORË NGA HIDROENERGJIA DHE TË RUAJË LUMIN E FUNDIT ME RRJEDHJE TË LIRË NË EVROPË/ /https://cf.iisd.net/savi/story/perse-shqiperia-duhet-te-heqe-dore-nga-hidroenergjia-dhe-te-ruaje-lumin-e-fundit-me-rrjedhje-te-lire
+ Data 2020-05-20
Qeveria pranon kërkesen e përsëritur të Konfindustria për rikthimin sa më shpejt në normalitet duke zgjeruar ndjeshëm fashën orare, duke lejuar levizjen e njerëzve pa autorizim dhe duke hapur kategori të ndryshme biznesesh.
 
Tregu i Ideve
Miq, ju ftojme ne bashkebisedim! Tema e dites:  Si e vleresoni nismen e BE per Krijimin e Tregut te Perbashket Rajonal te vendeve te Ballkanit Perendimor. Tregu Rajonal perballe Tregut Kombetar Shqiperi-Kosove. Dergoni mendimet tuaja ne [email protected]  
Login
© 2007 - 2024 Konfindustria. te gjitha te drejtat e rezervuara